Obec Rozsíčka

Povinně zveřejňované informace

  Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1990Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ,resp. podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejněných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup , ve znění vyhlášky 416/2008 Sb.   1. Oficiální název   Obec Rozsíčka   2.Důvod a způsob založení   Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích,ke dni 1.7.1990 vznikla obec jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů.   Další historii obce Rozsíčka najdete v rubrice Historie a současnost.   Obec je veřejnoprávní korporací , má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající . Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.   3. Organizační struktura   Starosta : Josef Kovář   Místostarosta: Petr Klimeš   Členové zastupitelstva: Karel Coufal Bc. Hana Tenorová Rostislav Sedláček Josef Stejskal Alois Hladil   Účetní: Vlasta Houdková   Finanční výbor: Bc. Hana Tenorová (předseda) Alois Hladil Karel Coufal       Kontrolní výbor: Rostislav Sedláček (předseda) Alois Hladil Josef Stejskal       4. Kontaktní spojení 4.1. Kontaktní i poštovní adresa   Obec Rozsíčka Rozsíčka 17 679 74 Olešnice   4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu   Obec Rozsíčka Rozsíčka 17 679 74 Olešnice   4.3. Úřední hodiny   úterý 18,30 - 20,00 hodin   4.4. Telefonní čísla pevná linka: 605158653   4.5. Číslo faxu obec nemá fax   4.6. Adresa internetové stránky www.rozsicka.cz   4.7. Adresa e-podatelny e-mail: obec.rozsicka@tiscali.cz   4.8. ID datové schránky h8za2fd 5. Případné platby lze poukázat číslo účtu: 2970738339/0800   6. IČ 00542881   7. DIČ obec není plátcem DPH   8. Dokumenty   8.1. Seznam hlavních dokumentů Obecně závazné vyhlášky usnesení Zastupitelstva obce Úřední deska Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím   8.2. Rozpočet Rozpočet obce Závěrečný účet  

9. Žádosti o informace

Příjem žádostí a podání Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou , musí splňovat minimálně tyto náležitosti: * komu je žádost určena, * jaká konkrétní informace je požadována, * kdo žádost podává. Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. Lhůty pro vyřízení žádosti Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. Příjem a vyřízení stížnosti Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel: * pokud nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti * pokud mu nebyla poskytnuta informace ve stanovené lhůtě podle § 14 * pokud mu byla informace poskytnuta jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno * rozhodnutí o odmítnutí žádosti * pokud nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací Příjem a vyřízení odvolání Způsob odvolání a jeho obsah: * odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu * odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, * datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele O odvolání rozhoduje: * obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce * krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze na obecním úřadu. Další možností je elektronická pošta a to na adresu obec.rozsicka@tiscali.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce: Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Obecnímu úřadu v Rozsíčce Proti ostatním úkonům obce nelze podat opravný prostředek. Soudní přezkoumání: Pokud došlo rozhodnutím výše uvedených subjektů ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustanovením § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s ust. čl. 87 odst. 1 písm. d Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

portal.gov.cz

14. Předpisy

14. 1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec se ve své činnosti řídí právním řádem České republiky, zejména následujícími zákony: - č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích - č. 71/1967 Sb. o správním řízení - č. 200/1990 Sb. o přestupcích - č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství - č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích - č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 353/2001 Sb. o účetnictví - č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků - č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích - č. 185/2001 Sb. o odpadech - č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

14. 2 Vydané právní předpisy

www.rozsicka.cz/category/vyhlasky/

15. Úhrady za poskytování informací

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl stanoven.

15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.

16. Licenční smlouvy

16. 1 Vzory licenčních smluv

16. 2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2010 o činnosti obce Rozsíčka v oblasti poskytování informací z hlediska náplně činnosti obecního úřadu: V roce 2010 na Obecním úřadě v Rozsíčce nebyla podána žádná žádost, která by byla vyřizována dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Rozsíčka 16.2.2011