Obec Rozsíčka

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1990Sb.,o svobodném přístupu

k informacím ve znění pozdějších předpisů ,resp. podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou

se stanoví struktura informací zveřejněných o povinném subjektu způsobem umožňujícím

dálkový přístup , ve znění vyhlášky 416/2008 Sb.

1. Oficiální název

Obec Rozsíčka

2.Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích,ke dni 1.7.1990

vznikla obec jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších

předpisů.

Další historii obce Rozsíčka najdete v rubrice Historie a současnost.

Obec je veřejnoprávní korporací , má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající .

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých

úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Starosta : Josef Kovář ml.

Místostarosta: Petr Klimeš

Členové zastupitelstva:

Josef Kovář st.

Rostislav Sedláček

Martin Sedlák

Pavel Sedlák

Petr Novák

Tomáš Kotas

Libor Mašíček

Účetní: Vlasta Houdková

Finanční výbor:

Josef Kovář st. (předseda)

Libor Mašíček

Tomáš Kotas

Kontrolní výbor:

Martin Sedlák (předseda)

Rostislav Sedláček

Pavel Sedlák

Kulturní výbor:

Petr Novák (předseda)

Tomáš Kotas

Hana Tenorová

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní i poštovní adresa

Obec Rozsíčka

Rozsíčka 17

679 74 Olešnice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Rozsíčka

Rozsíčka 17

679 74 Olešnice

4.3. Úřední hodiny

úterý 18,30 – 20,00 hodin

4.4. Telefonní čísla

pevná linka: 605158653

4.5. Číslo faxu

obec nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky

www.rozsicka.cz

4.7. Adresa e-podatelny

e-mail: obec.rozsicka@tiscali.cz

4.8. ID datové schránky

h8za2fd

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 2970738339/0800

6. IČ

00542881

7. DIČ

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky

usnesení Zastupitelstva obce

Úřední deska

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu

k informacím

8.2. Rozpočet

Rozpočet obce

Závěrečný účet

9. Žádosti o informace

Příjem žádostí a podání
Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou , musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

* komu je žádost určena,

* jaká konkrétní informace je požadována,

* kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení stížnosti
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

* pokud nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti

* pokud mu nebyla poskytnuta informace ve stanovené lhůtě podle § 14

* pokud mu byla informace poskytnuta jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno

* rozhodnutí o odmítnutí žádosti

* pokud nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací

Příjem a vyřízení odvolání
Způsob odvolání a jeho obsah:

* odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu

* odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno,

* datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

* obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce

* krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze na obecním úřadu.
Další možností je elektronická pošta a to na adresu 
obec.rozsicka@tiscali.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce:
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Obecnímu úřadu v Rozsíčce Proti ostatním úkonům obce nelze podat opravný prostředek.

Soudní přezkoumání:
Pokud došlo rozhodnutím výše uvedených subjektů ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustanovením § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s ust. čl. 87 odst. 1 písm. d Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

portal.gov.cz

14. Předpisy

14. 1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec se ve své činnosti řídí právním řádem České republiky, zejména
následujícími zákony: – č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
– č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
– č. 71/1967 Sb. o správním řízení
– č. 200/1990 Sb. o přestupcích
– č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
– č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
– č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
– č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– č. 353/2001 Sb. o účetnictví
– č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
– č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
– č. 185/2001 Sb. o odpadech
– č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

14. 2 Vydané právní předpisy

www.rozsicka.cz/category/vyhlasky/

15. Úhrady za poskytování informací

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl stanoven.

15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.

16. Licenční smlouvy

16. 1 Vzory licenčních smluv

16. 2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2010 o činnosti obce Rozsíčka v oblasti poskytování informací z hlediska náplně činnosti obecního úřadu:

V roce 2010 na Obecním úřadě v Rozsíčce nebyla podána žádná žádost, která by byla vyřizována dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Rozsíčka 16.2.2011